Všeobecné obchodní podmínky

DruckversionPDF version

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Interdate S.A.

(naposledy pozměněné dne 01.04.2016)

Obsah

Úvodní ustanovení::

Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují podmínky, za nichž lze užívat služby Lisa18 poskytované společností Interdate S.A. - 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg - Lucembursko pod www.lisa18.cz (dále jen ”Lisa18”). Pro všechny zákazníky Lisa18 platí výhradně tyto Všeobecné obchodní podmínky, nezávisle na tom, zda je užívání bezplatné nebo placené, popř. zda k užívání dochází na území České republiky nebo mimo toto území. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí smlouvy. Odlišné obchodní podmínky zákazníka nebudou akceptovány. Registrací zákazník potvrzuje, že si Všeobecné obchodní podmínky přečetl a porozuměl jim a že s nimi souhlasí. Zákazník akceptuje Všeobecné obchodní podmínky tím, že je potvrdí kliknutím na příslušnou obrazovku.

1. Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je užívání služeb poskytovaných společností Lisa18 na jejích internetových stránkách registrovanými zákazníky. Využívání je k dispozici jen zákazníkům, kteří dovršili 18. let, nezletilým není využívání povoleno.

(2) Společnost Lisa18 umožní svým zákazníkům přístup ke svým službám tím, že zákazník při své registraci vyplní dotazník sestavený podle speciálních kritérií.

(3) Odpovědi zákazníka na otázky v dotazníku a další osobní údaje jsou uloženy do databáze společnosti Lisa18 a mohou být srovnávány s údaji všech ostatních zákazníků společnosti Lisa18. Toto srovnání je prováděno na základě algoritmu speciálně vyvinutého společností Lisa18, umožňujícího výpovědi o kompatibilitě (slučitelnosti) dvou zákaznických profilů. Jako výsledek srovnání profilu s údaji všech ostatních zákazníků v databázi obdrží zákazník seznam těch ostatních zákazníků (návrhy kontaktů), kteří se k němu nejlépe hodí.

2. Uzavření smlouvy

(1) Užívání služeb Lisa18 předpokládá registraci zákazníka. Registrace je bezplatná. Zákazník tak uzavře bezplatný smluvní poměr se společností Lisa18, který se řídí podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Základní služby přístupné po registraci, jako možnost obdržení návrhů kontaktů, jsou rovněž bezplatné.

(2) Kromě toho nabízí společnost Lisa18 další služby, které jsou placené v rámci tzv. Prémiového členství, jako např. možnost využití zaslaných návrhů kontaktů. Společnost Lisa18 upozorní zákazníka před příslušným využitím placených služeb v každém případě na to, že jsou tyto následující služby placené a jaká je výše poplatku. Zákazník zvolí časové období, na které si přeje získat přístup ke službě (předplatné), z nabízených variant časového období. Zákazníkem získané definované období se prodlouží podle bodu 7 (4) automaticky (např. 6 měsíců). Zákazník uzavře placený smluvní poměr tím, že zadá své platební informace a zvolí koupi kliknutím na pole ”Provést platbu”. Zákazník může po zaplacení odpovídajícího poplatku využívat placené služby. Všechny ostatní služby jsou zásadně bezplatné.

3. Právo na odstoupení od smlouvy, Informace o výkonu práva na odstoupení od smlouvy

Informace o výkonu práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo během čtrnácti dnů bez udání důvodů od této smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pro výkon vašeho práva na odstoupení nás Interdate S.A., Lisa18 zákaznický servis/odstoupení od smlouvy, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Lucembursko (fax: +352 26 30 26 97, e-mail: service@lisa18.cz) musíte pomocí jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail) informovat o svém rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není předepsán.

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, když sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplynou z toho, že jste zvolili jiný druh dodání než námi nabízenou, nejvýhodnější standardní dodávku), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bude doručeno sdělení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebudou z důvodu této zpětné platby účtovány náhrady.

Pokud jste požadovali, aby bylo poskytování služeb zahájeno během lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte nám přiměřenou částku, která odpovídá podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, ke kterému nás budete o výkonu práva na odstoupení od této smlouvy informovat, ve srovnání s celkovým objemem služeb předpokládaných ve smlouvě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Jestliže chcete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět)

— Komu Interdate S.A., Lisa18 zákaznický servis/odstoupení od smlouvy, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Lucembursko:

— Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy o nákupu následujícího zboží (*)/ poskytnutí následující služby (*)

— Objednáno dne (*)/Obdrženo dne (*): __________________________

— Jméno spotřebitele/spotřebitelů: __________________________

— Adresa spotřebitele/spotřebitelů: __________________________

— Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při sdělení formou dopisu): __________________________

—Datum: __________________________ ___________________________________________________________________________________

(*) nehodící se škrtněte

___________________________________________________________________________________

4. Podmínky využívání

(1) Zákazník potvrzuje, že je podle zákonů své země starší 18 let a je tedy plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům, aby mohl právně účinně ve všech bodech uzavřít tuto dohodu. Zákazník na vyžádání prokáže svou plnoletost předložením kopie pasu nebo občanského průkazu a kopie údajů bankovního spojení či platební karty, použitých k přihlášení.

(2) Předplatné nabyté zákazníkem se nesmí sdílet s jinými osobami a není přenosné. Zákazník se dále zavazuje, že žádným nezletilým osobám neposkytne úmyslně nebo z nedbalosti přístup ke službám. Zákazník sám ručí za utajení přístupových dat, která mu byla přenechána, vůči nezletilým rodinným příslušníkům, přátelům, známým či jiným osobám.

(3) Zákazník musí společnost Lisa18 co nejdříve informovat o změně svých osobních dat potřebných ke splnění smluvního výkonu: platí to zejména pro změny data platnosti platební karty nebo bankovní spojení používané ve spojení se službami.

(4) Zákazník se zavazuje k zachování mlčenlivosti. Zákazníkovi je bez výslovného, předchozího souhlasu původce zakázáno šířit, zveřejňovat nebo jiným způsobem poskytovat třetím osobám nebo jim zpřístupňovat:

  • -jakoukoliv komunikaci, kterou uskutečňuje přes servisní platformu Lisa18 s jinými zákazníky,
  • -jakékoliv osobní údaje (mimo jiné adresy, jména, telefonní a jiná čísla) jiných zákazníků služeb Lisa18, jedno jakým způsobem je získá,
  • -vyhotovovat kopie snímků a textů, k nimž obdrží přístup prostřednictvím této služby.

(5) Zákazník se zavazuje používat nabízené služby výlučně k soukromým účelům, tj. k žádnému jinému účelu než k osobní komunikaci. Jakákoliv forma komerčního, živnostenského využívání této platformy je výslovně zakázaná. V tom je zejména, ale ne konečně zahrnuto, že se služby nesmí využívat k doporučování nebo nabízení zboží nebo služeb nebo k poskytování/šíření dat třetích osob.

(6) Zákazník se zavazuje dodržovat podmínky užívání pro ochranu ostatních zákazníků společnosti Lisa18. Je zakázáno využívat služby společnosti Lisa18 k účelům zneužívání. V tom je zahrnuto především, ale ne konečně, že zákazníkovi není dovoleno:

  • - umístit do profilu zákazníka nebo šířit prostřednictvím služeb Lisa18 materiál porušující lidskou důstojnost/lidská práva a/nebo všeobecná osobnostní práva ostatních zákazníků (zejména materiál poškozující pověst, pomlouvačný, pornografický materiál)
  • - kontaktovat zákazníky Lisa18 s podvodným úmyslem
  • - jakýmkoliv způsobem nutit ostatní zákazníky nebo na ně naléhat jiným způsobem, který si nepřejív

(7) Zákazník se zavazuje, že nebude provádět nic, co by mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo bránit nerušenému provozu a nepřetržité dostupnosti služeb společnosti Lisa18. V tom je zahrnuto, ale ne konečně:

  • -rozesílání hromadných zpráv
  • -ukládání infikovaných souborů, software nebo jiných údajů v profilu zákazníka nebo jejich šíření prostřednictvím této služby
  • -ukládání jakéhokoliv materiálu (obrazový materiál, texty, software, atd.), který porušuje duševní vlastnická práva třetích osob a/nebo pro který zákazník nemůže prokázat dostatečná uživatelská práva, v profilu zákazníka nebo jejich šíření prostřednictvím služby

(8) Společnost Lisa18 může v případě podezření na nepovolené či protiprávní užívání za účelem prověření dodržování výše uvedených podmínek a/nebo slučitelnosti s platným ostatním právem a pro zajištění nerušeného provozu a disponibility služeb společnosti Lisa18 přezkoumat všechny informace a materiály uložené v profilech zákazníků a šířené prostřednictvím služby. Společnost Lisa18 k tomu ovšem není povinná. Při zjištění porušení je společnost Lisa18 oprávněná změnit nebo vymazat příslušné informace a materiály a zablokovat přístup. V případě pochybnosti má společnost Lisa18 právo na konečné rozhodnutí o přípustnosti pochybného užívání. Neautorizované užívání/zhodnocení služeb společnosti Lisa18 bude stíháno podle občanského práva a trestního práva.

(9) Zákazník je povinen zasílat společnosti Lisa18 všechna sdělení buď e-mailem na adresy uvedené na příslušné internetové stránce (mimo jiné service@lisa18.cz), nebo je doručit poštou, ledaže budou zákazníkovi v těchto podmínkách nebo na internetových stránkách výslovně uvedeny další kontaktní cesty. Společnost Lisa18 zasílá sdělení zaregistrovaným zákazníkům zpravidla pomocí masek obrazovky. Společnost Lisa18 může zákazníka kontaktovat také na e-mailové adrese uložené v profilu.

(10) Klient tímto potvrzuje a souhlasí se skutečností, že veškerý obsah vložený ním na webovou stránku Lisa18 je k dispozici všem zákazníkům, kteří disponují přístupem k těmto informacím prostřednictvím seznamu doporučených partnerů. Platí to přitom bez ohledu na skutečnost, zda-li se jiní klienti registrovali pro využívání služeb poskytovaných Interdate prostřednictvím odlišných webových stránek či prostřednictvím kooperujících partnerů. Zákazník také sám užívá výhod ústřední databáze Interdate při využívání služeb poskytovaných v rámci rozdílných domén (prostřednictvím seznamu doporučených partnerů).

(11) Klient si je vědom a souhlasí se zasíláním zpráv v zastoupení v zájmu ulehčení a zjednodušení úvodní komunikace a též v zájmu podpory vzájemné komunikace mezi uživateli Lisa18. Klient může uvedenou službu kdykoliv deaktivovat, a to přímo ve svém profilu.

5. Realizace platby, námitky

(1) Námitky proti výši nákladů odepsaných z účtu nebo vyfakturovaných nákladů musí zákazník písemně vznést u společnosti Lisa18 a zdůvodnit do šesti týdnů po odepsání reklamovaných nákladů z účtu, popř. po obdržení faktury. Jestliže zákazník nevznese během této šestitýdenní lhůty odůvodněné námitky, jsou náklady odepsané z účtu, popř. vyfakturované náklady pokládány za schválené.

(2) Nepodstatná omezení služeb neopravňují k reklamaci. O nepodstatné omezení placené služby se jedná v případě, že časové období, po které zákazník nebude moci využít tuto placenou službu, nepřekročí dva po sobě jdoucí dny. Předpokladem pro oprávněnou reklamaci je mimo jiné, že společnost Lisa18 ručí podle bodu 9 těchto Všeobecných obchodních podmínek za nedostupnost.

(3) Pro oprávněné námitky platí následující: časové období placeného přístupu, které zákazník získal podle bodu 2 (2), bude prodlouženo o časové období, pro které zákazník uplatnil oprávněnou námitku vůči společnosti Lisa18. Zákazník má dále právo poskytnout společnosti Lisa18 dodatečnou lhůtu pěti pracovních dní pro řádné splnění a požadovat dobropis podle bodu 7 (5). Jestliže důvod pro reklamaci nebude odstraněn po uplynutí dodatečné lhůty, má zákazník právo smlouvu vypovědět. Nespotřebovaný nárok na služby bude poté vrácen podle bodu 7 (5).

(4) Společnost Lisa18 si vyhrazuje právo při nezaplacení nebo prodlení zákazníka s platbou pověřit inkasní společnost a tyto náklady po zákazníkovi vymáhat. Společnost Lisa18 si kromě toho vyhrazuje právo požadovat úroky z prodlení, jejichž výše se řídí podle zákonných ustanovení.

(5) Společnost Lisa18 si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi v rámci zákonných možností náklady, které vzniknou neoprávněným stornováním platby kreditní kartou nebo neoprávněnou námitkou proti inkasu vrubopisu.

(6) Právo na započtení nebo zadržení může zákazník vůči společnosti Lisa18 uplatnit jen v případě, že pohledávky budou stanoveny právoplatnými, budou nesporné nebo uznané.

6. Ochrana dat

(1) Společnost Lisa18 přikládá bezpečnosti a ochraně dat zákazníků zvláštní důležitost. Společnost Lisa18 se zavazuje dodržovat zákonná ustanovení pro ochranu dat.

(2) V rámci poskytování smluvních výkonů dochází k nutnému pořizování, ukládání, zpracování a využívání osobních dat. Osobní data jsou data obsahující údaje o osobních nebo věcných poměrech určitého nebo identifikovatelného zákazníka – např. věk, pohlaví, PSČ, telefonní číslo, výsledky vyhodnocení osobnostního testu, fotografie a e-mailová adresa. V rámci objednání placené služby se kromě toho vedle jména zákazníka požaduje také adresa jeho bydliště a jeho bankovní spojení, popř. údaje k platební kartě. Dále jsou ukládána osobní nastavení, která zákazník zadá při užívání služeb společnosti Lisa18. Tím je zajištěno, že každý zákazník při opětovné návštěvě (nové připojení – při každém novém zalogování) opět najde osobní nastavení. Výslovné upozornění: Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný s účinkem pro budoucnost a zákazník může podle bodu 6 (7) požadovat opravu dat, která jsou k jeho osobě uložena u společnosti Lisa18.

(3) Další pořizování, zpracování a používání osobních dat. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost Lisa18 používala jeho osobní data pro účely poradenství, reklamy, průzkumu trhu, k průzkumu a analýze pro zlepšování služeb Lisa18 a pro úpravu služeb odpovídající potřebě. Dále zákazník výslovně uděluje souhlas k přijímání informací souvisejících se službami Lisa18 a vybraných kooperačních partnerů, kromě jiného také s přijímáním e-mailových newsletterů společnosti Lisa18 a vybraných kooperačních partnerů. Výslovné upozornění: Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný s účinkem pro budoucnost nebo zákazník může podle bodu 6 (7) požadovat opravu dat, která jsou k jeho osobě uložena u společnosti Lisa18. Výslovné upozornění: Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný s účinkem pro budoucnost nebo zákazník může podle bodu 6 (7) požadovat opravu dat, která jsou k jeho osobě uložena u společnosti Lisa18. Zákazník dále souhlasí s tím, že osobní data jeho profilu mohou být předávána externím poskytovatelům služeb společnosti Lisa18 k níže definovaným účelům: a) rozesílání e-mailů a newsletterů jménem a z pověření společnosti Lisa18; b) transportování prvků společnosti Lisa18 a zákaznických profilů do jiných médií; c) provádění plateb jménem a z pověření společnosti Lisa18; d) zabránění zneužití poskytovaných služeb. Zákazník souhlasí s tím, že v případě jeho přístupu ke službám Lisa18, pokud uskuteční přístup ke službám společnosti Lisa18 prostřednictvím stránek přidruženého partnera, budou jeho data uložena s tzv. ”cookies”. Tyto cookies neobsahují žádná osobní data zákazníka, nýbrž slouží výhradně k podporování připojeného partnerského programu. Tyto cookies budou automaticky smazány po registraci zákazníka. Bez registrace budou tyto cookies automaticky smazány zpravidla po 30 dnech. Výslovné upozornění: Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný s účinkem pro budoucnost nebo zákazník může podle bodu 6 (7) požadovat opravu dat, která jsou k jeho osobě uložena u společnosti Lisa18.

(4) Společnost Lisa18 bude vytvářet uživatelské profily s použitím pseudonymů a bude jiným poskytovatelům služeb, jejichž telekomunikační služby zákazník využil, zasílat pouze anonymizovaná data pro účely průzkumu trhu. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost Lisa18 používala jeho anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data pro účely reklamy, průzkumu trhu a úpravy a zlepšení služeb společnosti C-data podle aktuální potřeby. Toto může zahrnovat i předání dat kooperačním partnerům. Každý zákazník může odvolat souhlas se zasíláním anonymizovaných uživatelských dat pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu třetím osobám a s vytvářením anonymizovaných uživatelských profilů. Výslovné upozornění: Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný s účinkem pro budoucnost nebo zákazník může podle bodu 6 (7) požadovat opravu dat, která jsou k jeho osobě uložena u společnosti Lisa18.

(5) Část služeb Lisa18 vyžaduje používání tzv. ”cookies”. Společnost Lisa18 proto tímto zákazníka výslovně upozorňuje na používání cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které se buď časově omezeně uloží v pracovní paměti počítače (tzv. ”session cookies”), nebo na pevném disku počítače (tzv. ”permanentní cookies”). Cookies obsahují např. informace o dosavadních návštěvách odpovídajícího serveru uživatelem, informace o tom, jaké nabídky byly dosud spuštěny nebo jaké způsoby platby byly u dosavadních obchodů dohodnuty. Hlavním účelem cookies je uložením osobních nastavení na internetových stránkách za prvé poskytnout nabídku speciálně přizpůsobenou potřebám zákazníka a za druhé upravit využívání služby tak, aby bylo co nejkomfortnější, protože zákazník může tímto způsobem navštěvovat internetové stránky, aniž by pokaždé musel veškerá nastavení provádět znovu. Cookies se naproti tomu nepoužívají k tomu, aby se samostatně prováděly programy nebo se do počítače zákazníka zavedly viry.

Společnost Lisa18 používá session cookies, partnerské a affiliate cookies a permanentní cookies.

Session cookies::

Společnost Lisa18 používá tzv. ”session cookies”. Tyto cookies se neuloží na pevný disk počítače zákazníka a vymažou se opuštěním prohlížeče. Session cookies se používají zejména pro autentizaci loginu při registraci.

Partnerské a affiliate cookies:

Dále společnost Lisa18 používá tzv. ”partnerské cookies”, popř. ”affiliate cookies”. Tím se rozumí cookies, které se používají, když zákazník uskuteční přístup ke službám Lisa18 přes reklamní plochu kooperačního partnera. Tyto cookies slouží k podporování připojeného partnerského programu a neobsahují žádná osobní data zákazníka. Budou buď smazány po registraci zákazníka na internetových stránkách společnosti Lisa18 nebo automaticky po uplynutí životnosti příslušných cookies.

Partnerské a affiliate cookies:

Dále společnost Lisa18 používá tzv. ”partnerské cookies”, popř. ”affiliate cookies”. Tím se rozumí cookies, které se používají, když zákazník uskuteční přístup ke službám Lisa18 přes reklamní plochu kooperačního partnera. Tyto cookies slouží k podporování připojeného partnerského programu a neobsahují žádná osobní data zákazníka. Budou buď smazány po registraci zákazníka na internetových stránkách společnosti Lisa18 nebo automaticky po uplynutí životnosti příslušných cookies.

Permanentní cookies:

Společnost Lisa18 používá tzv. ”permanentní cookies” k uložení osobních uživatelských nastavení, která zadá zákazník při využívání služeb Lisa18. Tím se za prvé zajistí, že zákazník při opětovné návštěvě internetových stránek společnosti Lisa18 opět nalezne svá osobní nastavení, za druhé slouží k tomu, aby se mohlo automaticky rozlišit, jaký má zákazník členský status, zda již viděl určité informace a reklamní opatření nebo zda se zúčastnil určité ankety. Použití permanentních cookies slouží k personalizaci a zlepšení služeb Lisa18.

Partnerské stránky:

Pokud jsou služby společnosti Lisa18 začleněny do internetových stránek kooperačního partnera, mohou také tito kooperační partneři používat cookies. Společnost Lisa18 nad tím nemá kontrolu a není odpovědná za praktiky těchto kooperačních partnerů. Pro vlastní bezpečnost proto společnost Lisa18 doporučuje svým zákazníkům, aby se informovali o ustanoveních o ochraně dat příslušných partnerských společností. Stejné doporučení platí v případě, že zákazník přechází ze stránky Lisa18 na stránku kooperačního partnera.

Výslovné upozornění: Většina internetových prohlížečů je standardně nastavená tak, aby akceptovala cookies. Zákazník má ovšem právo a možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby cookies odmítal nebo se alespoň předem dotázal na potvrzení zákazníka. Jestliže se zákazník rozhodne pro odmítnutí, popř. vyloučení cookies, může to mít ovšem za následek, že rozsah výkonů služeb Lisa18 bude zredukován a ne všechny nabídky budou fungovat bezporuchově.

Google Analytics:

Společnost Lisa18 používá také Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen ”Google”). Google Analytics používá tzv. ”cookies”, tedy textové soubory, které se uloží na počítači zákazníka a umožňují analýzu používání webových stránek zákazníkem. Informace vytvořené prostřednictvím cookies o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek zákazníkem, k sestavení analýz o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google poskytne tyto informace případně také třetím osobám, pokud je to zákonně předepsané nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Google. Google nebude v žádném případě spojovat adresy IP zákazníků s jinými daty Google. Zákazník je oprávněný zamezit instalaci těchto cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče; zákazník se ovšem upozorňuje na to, že v tomto případě nebude případně moci v celém rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasí zákazník se zpracováním požadovaných dat ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Dále společnost Lisa18 používá analytické programy různých jiných dodavatelů, aby tím získané poznatky – anonymizovaným nebo pseudonymizovaným způsobem a v rámci zákonných ustanovení – použila k úpravě a zlepšení služeb Lisa18 podle aktuální potřeby a k účelům reklamy a průzkumu trhu.

(6) Zákazník má právo kdykoliv požadovat informaci o datech uložených u společnosti Lisa18 k jeho osobě, jejich původu, účelu uložení a příjemci, kterému budou data poskytnuta. Tato informace je bezplatná a bude poskytnuta písemně. Písemnou – čitelnou! – a vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí informací zašle zákazník s přiloženou kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu a s uvedením svého celého jména, země, jejíž služby Lisa18 využívá, své e-mailové adresy registrované u společnosti Lisa18 a svého uživatelského jména (alternativně: kontaktního identifikačního čísla, které mu bylo přiděleno) na adresu:

Interdate S.A.

Lisa18 zákaznický servis / informace o údajích

13 rue du Commerce

L-1351 Lucemburk

Lucembursko

(7) Zákazník má právo kdykoliv odvolat souhlas s používáním jeho dat – jak je podrobně popsáno výše – nebo požadovat opravu dat k jeho osobě uložených u společnosti Lisa18.

Odvolání souhlasu, popř. požadování opravy dat zašle zákazník písemně s uvedením svého celého jména, země, jejíž služby Lisa18 využívá, své e-mailové adresy registrované u společnosti Lisa18 a svého uživatelského jména (alternativně: kontaktního identifikačního čísla, které mu bylo přiděleno) na adresu:

Interdate S.A.

Lisa18 zákaznický servis / odvolání souhlasu, popř. oprava dat

13 rue du Commerce

L-1351 Lucemburk

Lucembursko

Fax: 00 352 26 30 26 97

E-Mail: service@lisa18.cz

(8) Společnost Lisa18 výslovně upozorňuje zákazníka na to, že ochrana dat pro přenosy dat v otevřených sítích jako Internet nemůže být podle stavu techniky zcela zaručena. O bezpečnost dat, které zákazník zašle na Internet, se proto musí postarat sám.

(9) Zákazník registrací souhlasí s užíváním svých dat popsaným v předcházejících ustanoveních.

7. Ukončení smlouvy, prodloužení

(1) Zákazník může bezplatný smluvní vztah, který uzavře registrací podle bodu 2 (1), kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodů. Ukončení se provede jednoduše odhlášením. Odhlášením se vymaže zákaznický profil a s tím spojený datový záznam. Společnost Lisa18 je rovněž oprávněná vypovědět smluvní vztah popsaný v bodě 2 (1) kdykoliv v dvoutýdenní lhůtě. Vypovězení bezplatného smluvního vztahu podle bodu 2 (1) se nedotýká placeného smluvního vztahu podle bodu 2 (2), pro který platí následující pravidla podle bodu 7 (2). Odhlášením se zákazník, který vedle smluvního vztahu podle bodu 2 (1) uzavřel také smluvní vztah podle bodu 2 (2), zříká užívání období přístupu, které ještě nevyužil, tj. zákazníkovi nebudou vráceny platby, které za to již provedl. (2) Zákazník může placený smluvní vztah, který uzavřel podle bodu 2 (2), vypovědět ve lhůtě minimálně čtrnáct dní před uplynutím období placeného přístupu nebo, pokud byla při koupi placeného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty.

Výpověď placeného smluvního vztahu je účinná jen v případě, že bude podána formou výslovného, písemného prohlášení. Pokud technicky existuje možnost ”podání online výpovědi”, může se výpověď podat také přes odpovídající link na webových stránkách společnosti Lisa18. Pro jednoznačné přiřazení a pro ochranu před zneužitím je v každém případě nutné, aby zákazník v písemné výpovědi čitelnou formou (TISKACÍMI PÍSMENY) uvedl alespoň své úplné jméno, zemi, jejíž služby Lisa18 využívá, svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti Lisa18 a své uživatelské jméno (alternativně: kontaktní identifikační číslo, které mu bylo přiděleno).

Výpověď musí být zaslána na adresu:

Interdate S.A.

Lisa18 zákaznický servis / výpověď

13 rue du Commerce

L-1351 Lucemburk

Lucembursko

Fax: 00 352 26 30 26 97

Vypovězení placeného smluvního poměru podle bodu 2 (2) se nedotýká bezplatného smluvního poměru podle bodu 2 (1).

(3) Kromě toho má Lisa18 právo na mimořádnou, okamžitou výpověď, jestliže zákazník poruší podmínky užívání upravené v bodě 4 (1) – (7) a bude služby užívat protiprávně. Lisa18 je v tomto případě oprávněná ihned zablokovat přístup zákazníka ke službám. Jestliže bude kvůli porušení smlouvy zablokován přístup zákazníka, který vedle bezplatného smluvního poměru uzavřel placený smluvní poměr, zadrží Lisa18 nevyužité kredity pro časově omezený přístup ke službám jako paušální manipulační poplatek za zabránění porušení smlouvy. Případná částka kreditu nebude vrácena.

(4) Přístup ke zpoplatněnému navazování kontaktů a odpovídající smluvní vztah podle bodu 2 (2) se prodlouží po uplynutí zakoupeného, definovaného období přístupu automaticky o zvolené nebo uvedené období přístupu (např. 3 nebo 6 měsíců), jestliže zákazník čtrnáct dní před uplynutím nabytého období přístupu nebo, pokud byla při zakoupení placeného přístupu uvedena jiná lhůta, nepodá výpověď během uvedené lhůty s uvedením svého celého jména a svého pseudonymu.

(5) Lisa18 je kdykoliv oprávněná nabízené služby zcela nebo částečně zastavit. Zákazníkům, kteří mají k okamžiku zastavení služeb poskytovaných Lisa18 zaplacený, ještě nevyčerpaný nárok na službu (kredit) pro tuto službu, bude tento ještě nevyčerpaný nárok na službu (kredit) v podílové výši vrácen.

8. Duševní vlastnictví

Všechny na internetových stránkách a/nebo v rámci služeb Lisa18 použité texty, grafiky, uživatelská prostředí, viditelná rozhraní, fotografie, značky, loga, zvuky, hudba, kresby, strojový jazyk, programy, postupy, software a jiné technologie (společně "obsah"), to zahrnuje především, ale ne konečně design, strukturu, výběr, koordinaci, výraz "look and feel" a uspořádání takového obsahu obsaženého na internetových stránkách a/nebo ve službě, se nachází ve výlučném vlastnictví, pod kontrolou nebo licencí Lisa18 nebo odpovídajících vlastníků a jsou chráněné obchodními právy, copyrightem, patentovými a známkovými právy a dalšími právy k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěži. Jakékoliv dovolené užívání je konečně upraveno těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, kromě toho je užívání možné jen s výslovným, předchozím souhlasem společnosti Lisa18. Není dovoleno internetové stránky nebo jejich části kopírovat, reprodukovat, zveřejňovat, stahovat, předávat, veřejně zpřístupnit, zakódovat, překládat, zasílat nebo jakýmkoliv jiným způsobem distribuovat (v tom je zahrnuto také "vytváření zálohy") na jakýkoliv jiný počítač, server, internetové stránky nebo jiné médium vhodné ke zveřejnění nebo distribuci nebo k jakémukoliv jinému komerčnímu podnikání, ledaže Lisa18 k tomu udělí předchozí, výslovný souhlas.

9. Ručení

(1) Společnost Lisa18 neručí za to, že během platnosti smlouvy dojde k úspěšnému zprostředkování kontaktu, ani za to, že během platnosti smlouvy nedojde k navázání vůbec žádného kontaktu. Navazování kontaktů je mimo oblast vlivu společnosti Lisa18, dochází k němu výlučně se vzájemným souhlasem příslušných zákazníků. Společnost Lisa18 se zavazuje k vyvíjení snah o zprostředkování kontaktů a poskytne k tomu své služby, neručí ale za úspěch zprostředkovaného kontaktu. Společnost Lisa18 poskytne zákazníkovi na požádání prodloužení přístupu k placeným službám, pokud zákazník během předplaceného období neobdržel počet návrhů kontaktů přislíbený pro zakoupené období.

(2) Společnost Lisa18 neručí za správnost vyhodnocení nebo výpovědí uvedených zákazníky v dotazníku. Vypracování výsledků a porovnání zákaznických profilů je prováděno především na základě údajů uvedených v dotazníku. Společnost Lisa18 proto nemůže ručit ani za správnost výsledků, ani za porovnání zákaznických profilů. Společnost Lisa18 neručí za správnost údajů poskytnutých zákazníky na platformě služby nebo vyměněných prostřednictvím této služby.

(3) Společnost Lisa18 neručí za protiprávní jednání třetích osob. Zejména, ale ne konečně, společnost Lisa18 neručí za: -porušení podmínek užívání definovaných v bodě 4 (1) – (7) jinými zákazníky -neoprávněné získání informací o osobních datech zákazníků třetími osobami neoprávněným přístupem tzv. ”hackerů” ke službě

(4) Společnost Lisa18 nemůže převzít ručení za stálou a nepřetržitou dostupnost služby. Společnost Lisa18 zejména neručí za poruchy, výpadky a přerušení na základě vyšší moci nebo událostí, za které společnost Lisa18 neručí. Pro nepodstatná přerušení, za která ručí společnost Lisa18, platí bod 5 (2).

(5) Za škody, které nenastaly na základě výše uvedených příčin, ručí společnost Lisa18 jen při úmyslu nebo hrubé nedbalosti svých orgánů, pracovníků a pověřenců a jen v takovém poměru, v jakém společnost Lisa18 spolupůsobila v poměru k ostatním příčinám na vzniku škody.

(6) Společnost Lisa18 ručí za jednoduchou nedbalost jen při ohrožení života, ublížení na těle nebo na zdraví a při porušení podstatné smluvní povinnosti. Ručení při porušení podstatné smluvní povinnosti je omezeno na bezprostřední, předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu.

(7) V ostatních případech je ručení vyloučeno.

10. Obecné podmínky

(1) Sídlo společnosti Interdate S.A. je v Lucemburku. Internetové stránky Lisa18 hostují na serverech Lisa18.

(2) Pro tyto Všeobecné obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi zákazníkem a Lisa18 platí české právo. Kromě toho se použijí národní práva pro ochranu spotřebitele jiných zemí, pokud je jejich použití závazné. Soudně příslušné pro všechny spory vznikající v souvislosti se Lisa18 je výhradně sídlo společnosti Interdate S.A.

(3) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

(4) Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy budou, nebo se stanou neplatnými nebo neúplnými, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatné nebo neúplné ustanovení bude nahrazeno či doplněno ustanovením, které nejvíce odpovídá zamýšlenému ekonomickému výsledku.

(5) Změna Všeobecných obchodních podmínek. Lisa18 je oprávněná tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. O změny těchto Všeobecných obchodních podmínek se jedná v případě, že Lisa18 změní obsahy poskytnutých služeb nebo Lisa18 bude na základě zákonných ustanovení nucena přizpůsobit své obchodní podmínky nové legislativě. V případě změny upozorní Lisa18 zákazníka výslovně na příslušné změny. Zákazník může vznést námitku proti změněným Všeobecným obchodním podmínkám během dvoutýdenní lhůty. Lisa18 upozorní výslovně s každou změnou na možnost a lhůtu pro podání námitky. Pokud zákazník nevznese námitku proti změněným Všeobecným obchodním podmínkám během uvedené lhůty, platí pro tohoto zákazníka nové Všeobecné obchodní podmínky ode dne uplynutí lhůty. Změněné Všeobecné obchodní podmínky vstoupí v platnost, jakmile budou online k dispozici na internetových stránkách. Existující možnost zákazníka vypovědět členství zůstává nedotčená. Jestliže bude zákazník nadále využívat služby Lisa18, vychází se z toho, že změny akceptoval. Jestliže zákazník vznese námitku proti změněným Všeobecným obchodním podmínkám, má Lisa18 právo okamžitě ukončit bezplatné členství popsané v bodě 2 (1). Lisa18 má v tomto případě dále právo vznést námitku proti automatickému prodloužení placeného členství definovaného v bodě 7 (4). V tomto případě skončí placené členství uplynutím časového období přístupu stanoveného k tomuto okamžiku. Lisa18 vznese námitku proti prodloužení placeného členství nejpozději dva týdny před uplynutím příslušného období přístupu.

Zákazníci se proto vyzývají, aby vzali na vědomí nejaktuálnější verzi, která je stále k dispozici online na internetových stránkách. Přítomnost zákazníka na internetových stránkách předpokládá neomezenou akceptaci každé změny.